Mục Tiêu Chiến Lược


Mục tiêu chiến lược

Ø     Khẳng định hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường. 

Ø     Khai thác các thị trường mới. 

Ø     Phát triển quy mô và hiện đại hóa trang bị cho doanh nghiệp. 

Ø     Phát triển mạng lưới khách hàng. 

Ø     Nâng cao năng lực hoạt động và chất lượng dịch vụ. 

Ø     Nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ nhân viên.

 

 

 

buy cytotec for 24 week abortion click ordering abortion pills to be shipped to house


Bình Luận


Họ tên